Polityka prywatności - Sklep z akcesoriami dla psów DogNation

contact@dognation.com.pl

539 994 875

0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ochrona danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego https://www.dognation.com.pl jest naszym priorytetem. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies (dalej: Polityka) umożliwi Państwu zapoznanie się z procesem ich przetwarzania.

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest:

Kacper Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARGO Kacper Woźniak pod adresem Biskupa Krasickiego 4/14 Szczecin 71-333 posiadający nr NIP: 8522695318 REGON: 525571390

Administrator Danych Osobowych (dalej: ADO) niniejszym informuje, że:

 1. nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: IODO),

 2. z IODO można skontaktować się  poprzez e-mail: wozniak.kacper021@gmail.com, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych / wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych – a w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki prosimy kontaktować się z ADO poprzez adres e-mail:  wozniak.kacper021@gmail.com.

 

Administrator informuje, że Polityka jest na bieżąco weryfikowana z aktualnym stanem prawnym i w razie potrzeby aktualizowana. ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, przy czym na dole sklepu znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. ADO wskazuje, że przyczynę zmian mogą stanowić również w szczególności okoliczności takie jak: rozwój technologii internetowej i rozwój Sklepu. Każdy Użytkownik sklepu obowiązany jest zaznajomić się z aktualną wersją Polityki.

 

§2 DEFINICJE


Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie pod adresem https://www.dognation.com.pl i korzystający z niej.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

Dane osobowe – wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci) lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Strona i Sklep internetowy – strona internetowa i sklep internetowy znajdujące się pod adresem internetowym: https://www.dognation.com.pl.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Spółką:

 • w przypadku Produktu – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,

 • w przypadku Usługi – umowa świadczenia usług drogą elektroniczną.

Konto – konto Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu internetowego, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów i usług zgodnie z Regulaminem Sklepu. Jest to tym samym usługa elektroniczna na platformie internetowej Sklepu, która umożliwia dostęp do oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczonego hasłem zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym, dotyczących klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Formularz – pola widoczne na graficznym interfejsie użytkownika na Stronie, umożliwiające wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. złożenia zamówienia, kontaktu z Użytkownikiem.

Pliki cookies – krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądając strony internetowe  (tzw. „ciasteczka”). Są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym, (w szczególności: na komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy Użytkownik korzysta ze Strony i Sklepu. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych). Pliki cookies są odczytywane i przechowywane przez przeglądarkę, która jest używana do odwiedzania strony. Przez ustawienia w przeglądarce, Użytkownik może zapobiec zapisywania plików cookies na urządzeniu (wówczas jednak funkcjonalność stron internetowych może zostać ograniczona na różne sposoby) oraz usunąć ciasteczka, które już istnieją.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 


§3 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dobrowolność

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady oznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań np. kontaktu z Użytkownikiem. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

ADO informuje, że może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

– personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, numer NIP, REGON;

– dane udostępniane za pomocą portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn;

– dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu;

– informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego i karty kredytowej i debetowej do przetwarzania płatności;

– informacje o aktywności, takie jak informacje na temat działań Użytkowników w ramach poruszania się po naszych Produktach i Usługach i tego, z których elementów naszej ofert najczęściej Państwo korzystają, oraz informacje dotyczące chęci zamówienia produktów lub usług, listy życzeń, preferencji, zainteresowań itp. ;

– inne informacje udostępniane przez Państwa za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji, sklepów internetowych i innych produktów;

– informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

 1. Sposoby zbierania danych osobowych

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Bezpośrednie interakcje, takie jak te, których dokonują Państwo w trakcie rejestracji na nasze Usługi lub w ramach realizacji umowy skutkują przetwarzaniem przez ADO danych osobowych.

Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty. ADO informuje również o stosowaniu technologii zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie czy logi.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) przetwarzanie danych osobowych następuje w celach:

– wykorzystywania cookies na Stronie Sklepu i podstronach,

– zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora,

– przechowywania komentarzy na Stronie internetowej,

– kontaktu telefonicznego zmierzającego do przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego,

– zarządzania stroną internetową i innymi stronami oraz grupami na zewnętrznych platformach, np. na facebooku.

-wysyłki newslettera

 

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie) przetwarzanie danych osobowych następuje w celach:

– złożenia zamówienia, 

– wykonania zawartej umowy,

– przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika;

– zarządzania kontem i rejestracja użytkownika

– rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową

– kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi,

– na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na Stronie Sklepu.

 

c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) przetwarzanie danych osobowych następuje w celach:

– prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej, np. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług,

– tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO i innymi przepisami,

– realizacji reklamacji Użytkownika, odstąpienia od umowy,

– realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) przetwarzanie danych osobowych następuje w celach:

– przechowywania nieopłaconych zamówień,

– obsługi poczty email w celach archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów,

– analitycznym, polegającym, między innymi, na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, cookies Google Analytics

zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach,

– badania satysfakcji z oferowanych usług,

– w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem,

– dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług,

– marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich, 

– tworzenia własnych baz danych Użytkowników,

– kierowania reklamy w mediach społecznościowych i na stronach internetowych typu Facebook LeadsAds lub Facebook Custom Audience, You Tube oraz kierowania remarketingu  co polega na promocji i reklamie usług Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub odwiedzających daną stronę internetową).

 

 1. Czas przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków jedynie przez zasadnie potrzebny okres. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam potrzebne, ADO podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z systemów i zapisów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie.

Dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie zgody, przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one pobrane, chyba że wcześniej klient wycofa zgodę na ich przetwarzanie.

Dane osobowe, które przetwarzane są z uwagi na niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie – będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub jeśli jest to uzasadnione, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem – w zależności, który okres jest dłuższy.

Dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO -będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

Dane statystyczne – będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności lub do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu.

Dane przetwarzane, które przetwarzane są w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

Dane osobowe, które gromadzone są przez Facebook (takie jak w szczególności historia wpisów, historia konwersacji w aplikacji Messenger, historia aktywności w aplikacji Instagram) podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.

 

 1. Dane dzieci

W sytuacji, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 16 lat, nie powinien korzystać ze Strony i Sklepu www.dognation.com.pl. ADO jest uprawniony podjąć uzasadnione starania by zweryfikować, czy użytkownik spełnia wymóg dotyczący wieku, o którym mowa powyżej. ADO może również podjąć uzasadnione działania, by ustalić czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad Użytkownikiem wyraziła zgodę na jego aktywność, w szczególności na składanie zamówień.

 

 1. Odbiorcy Danych Osobowych

 1. W celach dostarczania Państwu możliwie najlepszych Produktów i Usług oraz zapewnienia rozwoju Sklepu, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzysta ADO w związku z prowadzeniem Sklepu.

 2. Z uwagi na korzystanie przez ADO z usług Google czy Facebooka, dane Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom odbywa się wyłącznie wówczas, gdy zezwalają na to przepisy prawa oraz gdy podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim ADO przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

W ramach prowadzonej przez ADO działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,,

TikTok – https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

 

przy czym ADO zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdego z dostawców powyższych usług w celu poznania możliwości dokonywania zmian i ustawień, zapewniających ochronę praw Użytkownika.

 

 1. Gdy ADO przekazuje dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, zawiera z takim podmiotem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 28 RODO). Dzięki ADO zachowuje kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych

-dane te przetwarza.

 

Obecnie dane osobowe Użytkowników są przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

– dostawca hostingu,

– podmiot świadczący usługi księgowe,

– dostawca systemu do wystawiania faktur,

– podmiot świadczący usługi techniczne związane z utrzymaniem serwisu, w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego,

– podmiot świadczący usługi marketingowe,

-platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

– podmiot świadczący usługi marketingowe za pomocą narzędzie marketingowych – w szczególności Google Analytics by Google LLC;

– Poczta Polska SA oraz firmy kurierskie,

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione również organom administracji rządowej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kiedy wynika to z naszych obowiązków prawnych.

 

 1. Uprawnienia Użytkownika

ADO przestrzega praw Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Z praw tych mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami. Poniżej przedstawiono krótki opis przysługujących Państwu praw.

Prawo dostępu – każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Oznacza to, że w każdej chwili, kontaktując się z nami, mogą Państwo poprosić o informacje na temat danych zarejestrowanych na Państwa temat

Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że jeżeli Państwa dane osobowe są niedokładne lub niepełne, możecie Państwo żądać, aby ADO sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możecie Państwo domagać się od ADO, ich usunięcia oraz poinformowania osoby, której dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Obejmuje to prawo żądania, aby dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności gdy według Państwa jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez ADO. Przyczyny sprzeciwu winny odnosić się do Państwa indywidualnej sytuacji i przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionej podstawy prawnej.

Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków mogą Państwo żądać przekazania Państwa danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych ADO może przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej.

Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że mogą Państwo w każdym momencie złożyć skargę do właściwego organu tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wycofania zgody – oznacza, iż przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie; np. po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o naszych Usługach mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym czasie.

ADO zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W celu poznania ograniczeń dotyczących uprawnień Użytkownika odsyłamy do pełnej treści RODO.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Użytkownikowi zawsze jednak przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do ADO poprzez adres e-mail wozniak.kacper021@gmail.com lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez ADO.

ADO informuje, że odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że zgodnie z RODO, zasadnym będzie wydłużenie tego terminu.

 1. Profilowanie danych osobowych

ADO informuje niniejszym, iż dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mają wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

 

ADO informuje ponadto, że w ramach Strony i Sklepu wskutek technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty (umożliwia dopasowanie treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika). W żadnym razie nie powinno to mieć wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Użyte informacje są anonimowe i nie podlegają kojarzeniu z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one jedynie z danych statystycznych.

 

ADO wskazuje, że każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.§ 4 PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 1. Pliki cookies

 1. Niniejsza strona internetowa (jak większość stron internetowych) używa plików cookies, co umożliwia tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy strony z niej korzystają. Pliki cookies wykorzystywane są do optymalizacji naszych stron internetowych i analizowania ruchu internetowego. Analiza ta w efekcie umożliwia ADO zwiększenie atrakcyjności niniejszej strony, mając na względzie potrzeby użytkowników.

 2. Podczas pierwszej wizyty na Stronie, udostępniana jest informacja na temat stosowania plików cookies. ADO informuje, że brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na ich użycie. Odpowiednią procedurę zmiany ustawień plików cookies można znaleźć w instrukcji obsługi danej przeglądarki.

 3. Pliki cookies mogą być:

– odczytywane przez ADO („cookies własne”) i wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony,

– odczytywane przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług ADO korzysta („cookies zewnętrzne”).

– „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),

– „stałe” – są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia.

– wydajnościowe – pozwalają na liczenie odwiedzin, liczby użytkowników i dokonanie analizy statystycznej sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkowników.

– funkcjonalne – pozwalają użytkownikowi na dostęp do usługi z zachowaniem pewnych parametrów np. języka.

– niezbędne – do przeglądania i prawidłowego funkcjonowania, umożliwiają np. składać zamówienia.

– profilujące – gromadzą informacje na temat zachowania użytkownika uzyskane podczas przeglądania Strony, aby wyświetlić mu konkretne reklamy.

– sieci społecznościowych – skonfigurowane aby umożliwić użytkownikom udostępnianie naszych treści w sieciach społecznościowych.

 

Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

 

 1. Narzędzia społecznościowe

Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje również jako narzędzia społecznościowe technologie śledzące:

– wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok (przy czym Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany będzie do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Po odesłaniu, Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage ADO, znajdującego się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści). Poprzez wtyczkę Użytkownik ma możliwość bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach – wówczas Serwisy te uzyskają informacje, że odwiedzacie Państwo stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli Użytkownik odwiedza niniejszą stronę, będąc jednocześnie zalogowany na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o wizycie może zostać zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych, przy czym nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany, to serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

 

 1. Narzędzia analityczne i marketingowe

Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje również narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics i Facebook Pixel.

 1. Szczegóły dotyczące usługi Google Analytics są dostępne pod linkiem: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W razie zainteresowania szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 1. Piksel Facebooka stanowi umieszczony na stronie fragment kodu, który działa jak narzędzie analityczne. Celem kierowania do Użytkownika reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań na naszej Stronie, ADO zaimplementował w ramach Strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej Strony w zakresie przeglądanych stron. Informacje zbierane od Użytkownika poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe, niemniej Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook – oraz wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możecie Państwo szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Działania w tym zakresie oparte są na prawnie uzasadnionym interesie ADO w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

 

 1. Logi serwera

Korzystanie ze strony skutkuje przesyłaniem zapytań do serwera, na którym osadzona jest niniejsza strona internetowa. Poszczególne zapytania skierowane do serwera zapisywane będą w logach serwera, które obejmują w szczególności adres IP Użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik, datę i czas serwera. Dane zapisane w logach serwera nie będą natomiast kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu. ADO informuje, że będzie je wykorzystywał jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych oraz że nie będzie ich ujawniał – poza osobami upoważnionymi przez ADO do administrowania serwerem.

 

 1. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na niniejszej Stronie mogą zawierać osadzone treści (w szczególności filmy np. z YouTube, artykuły czy grafiki). Osadzone treści z innych witryn internetowych zachowują się analogicznie do sytuacji, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i śledzić interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z niniejszej Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od ADO tych danych.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Informacje dla osób odwiedzających fanpage Sklepu na Facebooku zawarte są w Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności.

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!


© 2024 Dog Nation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl sklepy internetowe Szczecin

Powiadom o dostępności Poinformujemy Cię, gdy artykuł pojawi się na magazynie. Podaj nam swój adres e-mail oraz ilość produktów.